Smart Recruitment Sites

Voorwaarden Uitzendarbeid

(*) Proman is de commerciële benaming voor de uitzendactiviteiten van Rialto Recruitment NV.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de wet van 24-07-1987 betreffende  de tijdelijke arbeid, de uitzend­arbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van cliënt-gebruikers, verschenen in het B.S. van 20-08-1987.

Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten gebeurt volgens de bijzondere voorwaarden bepaald bij de aanvraag, en volgens de hierna bepaalde algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt-gebruiker, opgesteld conform artikel 17 van de wet van 24-07-1987 en artikel 2 van CAO nr. 47 octies van 18-12-1990.

Elke afwijking op deze algemene voorwaarden moet in een bijzondere  overeenkomst  worden bepaald.

De cliënt-gebruiker is als enige aansprakelijk voor:

 • de informatie die nodig is voor het nauwkeurig opstellen van de overeenkomsten en prestatiestaten.
 • het verschaffen van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot bijkomende  facturaties.
 • het verkrijgen van de bij wet of CAO vereiste toelatingen.
 • de controle dat de arbeidsvoorwaarden conform de wet worden nageleefd.

Door de teruggave aan Proman van de ondertekende prestatiestaten erkent de cliënt-gebruiker de juistheid der opgegeven elementen en de correcte uitvoering van het werk door de uitzendkracht. De handtekening op de prestatiestaat afkomstig van een werknemer of aangestelde  van  de cliënt-gebruiker  kan niet  worden  betwist.  Bij automatische gegevensverwerking gaat de cliënt-gebruiker akkoord met de prestatie gegevens zoals deze aan Proman automatisch worden doorgegeven, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de cliënt-gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de automatische verzending.

De cliënt-gebruiker is belast met het feitelijk gezag over de uitzendkracht. De cliënt-gebruiker draagt als enige de burgerrechte(r)lijke aansprakelijkheid voorzien in artikel 1384 lid 3 B.W. voor elke schade berokkend door de uitzendkracht. De verantwoordelijkheid voor het leveren en het onderhoud van de individuele beschermingskledij ligt bij de cliënt-gebruik­er bij wie de uitzendkracht ter beschikking werd gesteld. De  verantwoordelijkheid van Proman kan niet ingeroepen worden indien de cliënt-gebruiker de selectie van kandidaat-uitzendkrachten zelf uitvoert. Bij verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning van materieel, speciën, wisselbrieven en goederen aan de uitzend­kracht toevertrouwd, is de cliënt-gebruiker aansprakelijk. Voor het toevertrouwen van goederen, materieel, speciën of wisselbrieven na de werkuren is de cliënt-gebruiker eveneens volledig aansprakelijk.

Proman besteedt de grootste zorg aan de keuze van de uitzend­krachten, hoewel tekortkomingen kunnen voorkomen. Indien de cliënt-gebruiker een ongeschiktheid zou bemerken bij een uitzend­kracht, of indien de uitzendkracht niet ofwel te laat op het werk verschijnt, dient de cliënt-gebruiker dit binnen de eerste vier (4) prestatie-uren aan Proman te melden. Er zal zo mogelijk in vervanging worden voorzien. Proman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de afwezigheid van de uitzendkracht op het werk.

Proman kan in geval van laattijdige betaling van facturen, bij inbreuk op de wetgeving, de goede zeden of onderhavige algemene voorwaarden en bij staking of lock-out bij de cliënt-gebruiker, haar uitzendkrachten onmiddellijk terugtrekken zonder dat dit enig recht tot schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de cliënt-gebruiker.

De cliënt-gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Proman bij staking of lock-out in zijn bedrijf. Proman is er door de wet toe gehouden haar personeel terug te trekken in geval van staking of lock-out in een onderneming van de gebruiker. De verplichte terugtrekking van de uitzendkrachten geeft in dit geval geen aanleiding tot betaling van schadevergoeding door Proman aan de cliënt-gebruiker.

Op grond van art. 1226 e.v. B.W. dient de cliënt-gebruiker aan Proman ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding een vergoeding te betalen gelijk aan de gederfde factuurbedragen, met een minimum van 125 euro per dag en per uitzendkracht indien:

 • buiten de wil van de uitzendkracht of van Proman, het aantal gepresteerde uren minder is dan het aantal aangevraagde uren op de overeenkomst met de cliënt-gebruiker;
 • de overeenkomst met de cliënt-gebruiker nietig is wegens   tekortkoming van de cliënt-gebruiker aan zijn wettelijke   verplichtingen of wegens het verstrekken van onjuiste informatie bij het sluiten van de overeenkomst;
 • de overeenkomst met de cliënt-gebruiker eenzijdig en voor het verstrijken van haar voorziene duur voortijdig wordt beëindigd door de cliënt-gebruiker.

Proman kan evenwel een hogere schadevergoeding eisen als het de omvang van de geleden schade kan bewijzen.

De cliënt-gebruiker gaat de verplichting aan de uitzendkracht van dezelfde voordelen te laten genieten als deze die zijn toegestaan aan zijn vast personeel, zoals voordelen in natura, kantine, drank­en, vervoer, enz. Wanneer bij afwezigheid van een bedrijfsrestau­rant, maaltijdcheques worden toegekend aan het personeel, zal ook de uitzendkracht van deze regeling genieten. Proman staat dan in voor de uitreiking van deze maaltijdcheques en zal deze expliciet als sociaal voordeel ten laste leggen van de cliënt-gebruiker. De werk- onderbrekingen voor rust, maaltijden, bruggen en andere niet gewerkte uren die normaal door de cliënt- gebruiker aan zijn vast personeel vergoed worden, worden beschouwd als arbeids­uren en als dusdanig gefactureerd.

Proman is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën door de cliënt-gebruiker toegekend aan de uitzendkracht. Invorderingen van kosten ten gevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, kosten voor maaltijden, geoorloofde aankopen, enz., zal zonder bemiddeling van Proman gebeuren.

Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht staat de cliënt-gebruiker in, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24-7-1987, voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de  arbeid die gelden op de plaats van het werk.
Indien de cliënt-gebruiker aan Proman vraagt om dagcontracten te sluiten, moet de cliënt-gebruiker aan Proman meedelen waarom voorkeur wordt gegeven aan een opeenvolging van dagcontracten. Indien de cliënt-gebruiker deze nood niet kan aantonen, of indien achteraf de gegeven motivering niet wordt aanvaard, en Proman wordt verplicht tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan twee weken loon omwille van het ontbreken van het bewijs van nood aan flexibiliteit, zal Proman de kost van deze forfaitaire vergoeding integraal doorrekenen aan de cliënt-gebruiker.

Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Proman is het de cliënt-gebruiker niet toegelaten:

 • de uitzendkracht te belasten met een opdracht die verschillend is van diegene waarvoor hij/zij ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag de cliënt-gebruiker de uitzendkracht geen manipulatie van materieel, voertuigen of  goederen, noch vervoer of behandeling van waarden, welke deze ook mogen zijn, of speciën ter inkassering laten verrichten tenzij dit in de overeenkomst is voorzien;
 • de uitzendkracht werk te laten verrichten dat beschermd is door een bijzondere reglementering zoals ongezond, gevaarlijk of ondergronds werk of werkzaamheden op hoogte;
 • de uitzendkracht werkzaamheden in het buitenland te laten uitvoeren.

Bij een arbeidsongeval dient de cliënt-gebruiker onmiddellijk alle dringende maatregelen te treffen, Proman te verwittigen en alle nodige informatie te verschaffen voor het opstellen van een correcte ongevalsaangifte. De cliënt-gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van geen, onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie.

De facturatie gebeurt op basis van de prestaties vermeld op de prestatie-aangifte of op basis van de inlichtingen verstrekt via informatiedragers of een online verbinding met Proman waarvan sprake in artikel 5, en van de overeengekomen prijs, behoudens indexatie en/of wijziging in de sociale lasten. Behoudens vermelding van het tegenovergestelde zal op de uitbetaalde lonen en toeslagen voor bijzondere prestaties (overuren, ploegwerk, nachtwerk, werk op zon- en feestdagen, enz.) dezelfde coëfficiënt toegepast worden als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht die de opdracht uitvoert. Dezelfde facturatieregel is van toepassing indien premies eigen aan de sector van de cliënt-gebruiker overeenkomstig een conventie uitbetaald worden aan de uitzendkracht. Elk begonnen kwartier is volledig verschuldigd. Een minimum van vier uur per dag zal steeds aan de cliënt-gebruiker aangerekend worden.

De facturen van Proman zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders contractueel vastgelegd. Bij gebrek aan betaling zal het aangerekend bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeenge­komen schadevergoeding na in gebreke stelling per aangetekend schrijven, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125 euro, en met een maximum van 12.400 euro. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieu­wing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. Ingeval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurt­enis waardoor de vordering van Proman in gevaar wordt gebracht, behoudt Proman zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de cliënt-gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
Elke factuur opgemaakt door Proman is door de cliënt- gebruiker definitief aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden.

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en zijn geldig met uitsluiting van alle andere. Het feit dat de cliënt-gebruiker beroep doet op Proman en de uitzendkracht tewerkgesteld wordt, geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De cliënt-gebruiker verbindt er zich toe het exemplaar van de overeenkomst voor dienstenprestaties voorzien van het Proman-logo aan Promanterug te sturen binnen de 24 uren na het begin van de uitvoering ervan.

De prestaties van de uitzendkracht zullen betaald worden door Proman volgens de gegevens die voorkomen op de periodieke prestatie-aangiften en op basis van het loon en eventuele toeslagen overeengekomen in de arbeids- overeenkomst tussen Proman en de uitzendkracht. Het loon wordt berekend per uur, per dag, per week of per maand. De uitzendkracht aanvaardt dat de betaling van zijn bezoldiging per overschrijving gebeurt.

De gegevens die de cliënt-gebruiker meedeelt, mogen door Proman verwerkt worden met het oog op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en met het oog op de cliëntenservice en het beheer van contracten. De wet verschaft de betrokken personen een recht van toegang en verbetering. Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gebruiker en Proman verbinden zich er toe geen handelingen te stellen die aanleiding geven tot discriminatoire gedragingen.

Indien de gebruiker vóór het einde van een minimum periode van 4 maanden ter beschikkingstelling, zonder tussenkomst van Proman, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzend­kracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan Proman, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 20% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht.
Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en Proman dat de schade, geleden door Proman, onder meer wat de kosten betreft die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van Proman om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft.

De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van de uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 6 maanden verstreken zijn.
De gebruiker verbindt zich ertoe  Proman op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht
  het laten ter beschikking stellen van de desbetreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor)
 • het aangaan van een aannemingsovereenkomst  met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochter­vennootschap van elkaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschaps- wetboek

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

 • de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker
 • de kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:

 • indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: -> het laatst  geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddeld aantal uren per week x 4,33 x 13,92
 • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: -> het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x  het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92

In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.