Smart Recruitment Sites

Bepaling van een Uitzendcontract

(*) Proman is de commerciële benaming (brandlabel) voor de “uitzendactiviteiten” van Rialto Recruitment nv (erkend FEDERGON uitzendkantoor onder licentie VG 955/BU)

Artikel 1

De overeenkomsten afgesloten tussen Proman en de uitzendkrachten worden beheerst door de wet van 24 juli 1987(BS 20/08/87) en de CAO’s afgesloten in de Nationale Arbeidsraad of in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid. Voor hetgeen de toepassing van de artikelen 14 en 15 van de genoemde wet betreft, moet de vervangende tewerkstelling beantwoorden aan de criteria van de passende betrekking zoals deze bepaald zijn in de reglementering op de werkloosheidsverzekering.

Artikel 2

In het geval dat in de overeenkomst een einddatum vermeld is, is de overeenkomst afgesloten voor een bepaalde duur. Zo geen enkele datum vermeld is, dan is de overeenkomst afgesloten voor een bepaald werk, waarvan de omschrijving vermeld is in de rubriek “Reden van de overeenkomst”.

Artikel 3

De uitzendkracht verbindt er zich toe Proman op de hoogte te houden van de uitvoering van het werk en aan Proman elk feit of gebeurtenis, die van aard is om grondig de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen, onmiddellijk mede te delen.

Artikel 4

De uitzendkracht bezorgt elke week aan Proman een prestatiestaat van de prestaties die hij geleverd heeft bij een persoon, het organisme of de firma waar hij gedelegeerd werd. Hij vermeldt op duidelijke wijze, op elke staat, zijn naam, voornaam, num­mer van de overeenkomst en nummer van de inschrijving in het personeelsregister (vermeldingen die alle voorkomen op deze overeenkomst).

Artikel 5

Proman verbindt zich er toe de beloning die aan de uitzendkracht verschuldigd is, uit te betalen binnen de acht werkdagen die volgen op de afgifte van het prestatieblad door de uitzendkracht aan het kantoor waarvan hij afhangt. De beloning zal gestort worden op de post- of bank­rekening door de uitzendkracht aangeduid.

Artikel 6

Onderhavige overeenkomst mag slechts uitgevoerd worden op voorwaarde dat er een “bedoeling een arbeidsovereenkomst van tijdelijk werk af te sluiten” voor de aanwerving van de uitzend­kracht voor een bepaalde tewerkstelling werd ondertekend. Proman stuurt aan de werknemer een overeenkomst in dubbel exemplaar, waarvan de uitzendkracht het exemplaar voorzien van een Proman logo, ondertekend zal terugsturen binnen de 48 uur, aan de bevoegde afdeling van Proman. Het niet terugsturen van het getekende exemplaar door de uitzendkracht houdt eenzijdige verbreking van de overeenkomst uit hoofde van de uitzendkrachten met alle gevolgen in.

Artikel 7

De uitzendkracht is ertoe gehouden al de documenten te bewaren die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst. Deze documenten kunnen opgevraagd worden voorafgaandelijk aan elke betwisting opgeworpen door de werknemer.

Artikel 8

Aansluitingsnummers van Proman (Rialto Recruitment NV) bij verschillende organismen: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): 097/1777435-75
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): 1777435-75
Kinderbijslagfonds Securex: 11/087370
Arbeidsongevallen: Allianz polis nr.: 03AT00262907/MG91 Interbedrijfsgeneeskundige Dienst: 73.817

Artikel 9

De prestaties van de uitzendkracht zullen betaald worden door Proman (Rialto Recruitment NV) mits de overhandiging van de prestatiestaat, beschreven onder art. 4 van dit contract, op basis van het loon en de eventuele vergoeding onder het vak “andere betaalde vergoedingen” vermeld. De betaaleenheid van het loon wordt berekend per uur, per dag, per week of per maand. Indien “Einde overeenkomst” aangeduid wordt, betreft het hier een overeenkomst van bepaalde duur, die onherroepelijk op de vermelde datum eindigt. Elke wijziging aan de bepalingen van deze overeenkomst (met uitzondering van de gewone indexverhoging) zal het voorwerp uitmaken van een aanhangsel. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de stak­ing en/of de lock-out bij de gebruiker (cliënt) een ontbindende voorwaarde is voor deze overeenkomst. In zover huidige over­eenkomst ondertekend is ten laatste de dag van de aan­vang van de opdracht doet zij ook dienst als “bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten voor uitzendarbeid”. Dit contract vervult de functie van individueel document (art. 11 van het KB van 08/08/80 betreffende het bijhouden van sociale documenten). De uitzendkracht moet in het bezit zijn van dit individueel document, waarvan de geldigheid beperkt is door de data van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid op de plaats van tewerkstelling van de gebruiker. Het proefbeding heeft een duur van 3 dagen, tenzij tegenstrijdige overeenkomst. De uitzendkracht aanvaardt dat de betaling van zijn bezoldiging per overschrijving gebeurt.

Artikel 10

De uitzendkracht doet afstand van de uitvindingen, ontdekkingen, verbeteringen, literaire en artistieke werken, nijverheidstekeningen, maquettes, publicitaire tekeningen, merken, modellen, auteurs­rechten, computerprogramma’s en op alle ontwikkelingen die hij doet voor rekening van Proman en in opdracht van de gebruiker. De boeten welke de uitzendkrachten oplopen in de uitvoering van hun functie zijn volledig te hunner laste.

Artikel 11

De gegevens ingezameld omtrent de uitzendkracht, zijn bestemd om gebruikt te worden in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan hij deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. Hij kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De houder van het bestand: Rialto Recruitment NV, Galileilaan 15 – 2845 Niel, vertegenwoordigd door haar Gedelegeerd Bestuurder, Patrick Van Lijsebetten, zaakvoerder van Interpres BVBA.

Artikel 12

De uitzendkracht verklaart zich akkoord met het feit dat Proman (Rialto Recruitment NV) de gegevens verwerkt in het kader van de vernieuwde GDPR wetgeving, die voorkomen op het door hem overhandigde bewijs van goed gedrag en zeden en/of rijbewijs op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992, en met het oog op het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.